Αναζητήστε επιχειρήσεις:
Ηλεκτρονικό κατάστημα
Φυσικό κατάστημα

Όροι εγγραφής και χρήσης του site: 

Ως Εταιρία θα ονομάζουμε στη συνέχεια την Εταιρία «MyCityClub»

Ως μέλος του myCityClub πελατών της εταιρίας ορίζεται κάθε πελάτης που λαμβάνει κάποια υπηρεσία ή προϊόν από την Εταιρία ή τις κατά τόπους θυγατρικές επιχειρήσεις της ή τα κατά τόπους υποκαταστήματα αυτής και θέλει να μετέχει στο πρόγραμμα κινήτρων – ανταμοιβών που αυτή έχει θεσπίσει.

Ως Σπόνσορας ορίζεται το μέλος το οποίο έχει μεσολαβήσει ώστε κάποιο άλλο πρόσωπο να γίνει μέλος του myCityClub πελατών της Εταιρίας.

Ως Συνεργαζόμενη Επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση εκτός της Εταιρίας που αποδέχεται να προσφέρει Ειδικά Προνόμια τιμών, ποσότητας και ποιότητας στα μέλη του myCityClub.

1.  Μέλος του myCityClub μπορεί να γίνει κάθε νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο εφόσον συμπληρώσει το 17oέτος της ηλικίας του.

2. Για την εγγραφή του μέλους απαιτείται η καταχώρηση των στοιχείων του μέσω του site της Εταιρίας εδώ.

3.  Με την ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή, το μέλος αποδέχεται τους όρους ένταξης του myCityClub, πλήρως χωρίς διαπραγμάτευση και αμφισβήτηση.

4.  Η εταιρία έχει την υποχρέωση της τήρησης του Κανονισμού Αμοιβών και της ορθής εξυπηρέτησης του μέλους.

5. Το μέλος υποχρεούται να κοινοποιεί στην Εταιρία οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του (Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνο, e-mail κ.λπ.)

6.  Το μέλος μπορεί να αποχωρίσει ως μέλος του myCityClub οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει με μια απλή κοινοποίηση στην Εταιρία. Η οποία αναλαμβάνει τη διαγραφή του από το μητρώο μελών σε χρονικό διάστημα 72 ωρώναπό την λήψη της κοινοποίησης. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής του προτού περάσουν 6 μήνες από τη διαγραφή του.

7. Το μέλος έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει τον κωδικό μέλους σε κάποιο άλλο πρόσωπο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. Σε περίπτωση θανάτου τα δικαιώματα που απορρέουν από τον κωδικό μεταβιβάζονται στους Νόμιμους Κληρονόμους. Οποιαδήποτε μεταβίβαση κωδικού έχει οικονομική επιβάρυνση που θα είναι γνωστή εκ των προτέρων.

8. Για τυχόν Αμοιβές, Προμήθειες ή Bonus που το μέλος λαμβάνει από την Εαιρία είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την τήρηση των φορολογικών νόμων και υποχρεώσεων.

9. Το μέλος έχει δικαίωμα αλλαγής σπόνσορα εάν:

 Α. Κατά το διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών από την αίτηση αλλαγής σπόνσορα δεν έχει δημιουργήσει κανένα Κουπόνι από Αγορές στον 1ο Πίνακα Μόχλευσης όπως αυτό περιγράφεται στον κανονισμό αμοιβών.

 Β. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να συναινέσει στην αλλαγή ο προηγούμενος σπόνσορας. Σε περίπτωση που το μέλος έχει πραγματοποιήσει συστάσεις εγγραφής άλλων μελών τότε δεν επιτρέπεται η αλλαγή σπόνσορα.

10. Το μέλος έχει δικαίωμα τοποθέτησης Κουπονιών στον 1ο Πίνακα Μόχλευσης με την καταβολή προκαταβολής για μελλοντικά Προνόμια Αγορών του «Προαγορά Προνομίων». Παίρνετε Αμέσως Κουπόνια στον 1ο Πίνακα Μόχλευσης, Στόχος, με την Ιδιά Εργασία, να έχουμε γρηγορότερο και πολλαπλάσιο οικονομικό Όφελος…

 Το ποσό της *Προαγοράς σας επιστρέφεται υποχρεωτικά από τις πρώτες σας αγορές. Δηλαδή από υπηρεσίες της επιλογής σας, ή κάνοντας Αγορές από Σούπερ Μάρκετ & e-shops. Άρα, Δωρεάν ξεκινάτε, Αλλά έτσι διασφαλίζετε πολλαπλάσια αμοιβή. Ας δούμε Πώς και Γιατί;

 Αν υποθέσουμε ότι ξεκινάτε Δωρεάν και μοιράζεστε την ιδέα με φίλους που κάνουν Αγορές. Ίσως κάποιος κάνει περισσότερες αγορές από τις δικές σας. Τότε θα δημιουργήσει κουπόνι στον 1ο Πίνακα Μόχλευσης πριν από εσάς με αποτέλεσμα ενώ γράφτηκε δεύτερος ή τρίτος να ξεκινήσει πρώτος στον 1ο Πίνακα Μόχλευσης. Για να μην συμβεί αυτό, η Εταιρεία σας δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσετε με Προαγορά Κουπονιών και μπαίνετε πρώτος στον 1ο Πίνακα Μόχλευσης, τώρα δεν ανησυχείτε.

 Όπως όμως και να ξεκινήσετε είστε κερδισμένοι, αργά ή γρήγορα από εσάς εξαρτάται: 

11. Οι Αμοιβές και τα Bonus που λαμβάνουν τα μέλη υπολογίζονται με βάση τον κανονισμό αμοιβών και τις τροποποιήσεις αυτού.

12. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και στα μέλη η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.

13. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κάποιο μέλος από το μητρώο μελών και να μην του παρέχει τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους εάν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι :

 Α. Το μέλος χρησιμοποιεί το όνομα και τα λογότυπα της εταιρίας κατά τρόπο μη εγκεκριμένο από αυτήν.

 Β. Το μέλος χρησιμοποιεί ανακρίβειες και ψεύδη για να προσελκύσει νέους πελάτες να γίνουν μέλη.

 Γ. Το μέλος μέσω λόγων ή πράξεων δυσφημεί την εταιρία και γίνεται αιτία να απωλέσει το καλό όνομα και τη φήμη της.

 Δ. Το μέλος αποτρέπει άλλα μέλη από το να εστιάσουν την προσοχή τους στην προσπάθεια ανάπτυξης της εταιρίας ώστε να έχουν μεγαλύτερο όφελος.

 Ε. Το μέλος παρενοχλεί συστηματικά άλλα μέλη ώστε να τους πουλήσει προϊόντα ή υπηρεσίες έξω από αυτά της εταιρίας, ή μεσολαβεί ώστε άλλα μέλη να γίνονται αποδέκτες προσφορών από επιχειρήσεις μη συνεργαζόμενες με την εταιρία.

 ΣΤΤο μέλος διαγράφετε όταν παραμένει ανενεργό για διάστημα 6 μηνών.

14.  Η εταιρία κρατά σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία των μελών του myCityClub. Το μέλος με την αίτηση εγγραφής στο myCityClub δίνει τη ρητή του συγκατάθεση για την τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων αυτών. Η εταιρία δεσμεύεται ρητά ότι δεν θα παραχωρήσει τα στοιχεία αυτά σε κανένα παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπεται από το νόμο.

15. Τα μέλη δεν μπορούν να εκπροσωπούν την εταιρεία, ούτε να εισπράττουν για λογαριασμό της. Τέτοιες ενέργειες απαλλάσσουν την εταιρεία από οποιανδήποτε ευθύνη.

16. Η Εταιρεία θα διεξάγει διάφορες εκπαιδευτικές ή ενημερωτικές εκδηλώσεις. Έχει δικαίωμα βιντεοσκόπησης και ανάρτησης των βίντεο στο site ή αλλού.

17. Η Εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει αμοιβές που προήλθαν από αγορές μελών στα συμβεβλημένα καταστήματα ή επιχειρήσεις, εφ’ όσον αυτές κατέβαλαν το συμφωνηθέν ποσό επιστροφής.

18.  Δίνει Δωρεάν την κάρτα μέλους. Η απώλειά της συνεπάγεται οικονομικό κόστος.

19. Οι όροι συμμετοχής στο myCityClub υπόκεινται σε αναθεώρηση, τροποποίηση και συμπλήρωση όποτε το κρίνει σκόπιμο η Εταιρία. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου ή κάποιων όρων δεν ακυρώνεται όλη η σύμβαση.

20. Για να μπορεί ο πελάτης να δικαιούται τα προνόμια που αναγράφονται στο site για κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πλοήγησης στο internet που επιτρέπουν την μεταφορά cookies από τον ένα ιστότοπο στον άλλο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδεικνύεται από κάθε Συνεργαζόμενη Επιχείρηση.

21. Η  Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα έχουν ως αποτέλεσμα την μη καταγραφή των προνομίων από αγορά του πελάτη.

 Όροι Οικονομικής συνεργασίας, δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

Σύστημα Αγορών: η διαδικασία που ακολουθείται από κάποιο πελάτη ώστε να κάνει αγορές μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων έτσι ώστε να ωφεληθεί των προνομίων που του παρέχονται.

Marketing plan: οι τρόποι με τους οποίους ο πελάτης μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη συστήνοντας και άλλους πελάτες, πέρα από τα κέρδη των προνομίων πελάτη.

1. Η Εγγραφή ενός και του ιδίου πελάτη δύο ή περισσότερες φορές απαγορεύεται. Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πελάτης με περισσότερους του ενός κωδικούς μέλους, νόμιμος θεωρείται μόνο ο πρώτος και παραμένει σε ισχύ.

2. Ο πελάτης με το παρόν Συμφωνητικό δεν υποχρεούται να προωθήσει το σύστημα αγορών ή το marketing plan.

3. Ο πελάτης είναι ελεύθερος να προωθήσει το σύστημα αγορών της εταιρίας και το marketing plan της σε άλλους πελάτες. Για να μπορέσει να γίνει Ανάδοχος, Σπόνσορας ή Συστήσαντας άλλου πελάτη οφείλει να έχει πραγματοποιήσει ο ίδιος Αγορές συνολικής αξίας τουλάχιστον 150.00 € ή να έχει τουλάχιστον ένα Κουπόνι. Μέχρι την πραγματοποίηση έναν εκ των δύο προηγούμενων όρων, δεν δύναται να προχωρήσει σε σύσταση άλλου πελάτη.

4. Ο πελάτης δικαιούται να εκπαιδεύει, να βοηθά και να παροτρύνει άλλους πελάτες τους οποίους έχει συστήσει ο ίδιος στο να λαμβάνουν τα οφέλη του συστήματος αγορών και του marketing plan.

5. Όταν ένας πελάτης συστήνει κάποιον άλλο πελάτη και αυτός λαμβάνει κωδικό μέλους, είναι ευθύνη του συστήσαντα να βεβαιωθεί ότι ο νέος πελάτης έχει κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης καθώς και του marketing plan.

6. Κατά την δραστηριότητα του αυτή πρέπει να παρουσιάζει το σύστημα αγορών και το marketing plan χρησιμοποιώντας υλικό εγκεκριμένο από την Εταιρία.

7. Σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικό υλικό, αυτό πρέπει να αποσταλεί στην διαχειρίστρια εταιρία για έγκριση. Η διαχειρίστρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης, μερικώς ή ολόκληρου, του υλικού προς έγκριση.

8. Για την δραστηριότητά του αυτή συμφωνεί ότι δεν την κάνει ως υπάλληλος, συνέταιρος, νόμιμος εκπρόσωπος ή κατέχοντας άδεια Franchise της εταιρίας.

9. Τα έξοδα που τυχόν πραγματοποιεί για την δραστηριότητά του αυτή βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση αποζημίωση από την εταιρεία.

10. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα κατασκευής λογαριασμών e-mail, ιστοσελίδων, Blogs, επαγγελματικών καρτών ή άλλου υλικού που παρουσιάζει τον ίδιο ή κάποιο νομικό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο ή σε τρίτους ως ιδιοκτήτη ήεξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Εταιρίας.

11. Κάθε πελάτης είναι υπεύθυνος για τις προφορικές ή γραπτές δηλώσεις του σε σχέση με την  Εταιρία,  το σύστημα αγορών ή το marketing plan. Η εταιρία δεν έχει ουδεμία ευθύνη και δεν καταβάλει ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση οικονομικής ή άλλης βλάβης προς τρίτους.

12. Ο πελάτης απαγορεύεται ρητώς να προχωρά στην καταγραφή (ψηφιακή, βιντεοσκοπημένη, ηχητική ή γραπτή) εκδηλώσεων Εταιρίας. Ακόμη απαγορεύεται η διανομή, πώληση ή προώθηση καταγεγραμμένων εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή ομιλιών της Εταιρίας.

13. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε ερωτήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την εταιρία, το Σύστημα Αμοιβών ή το Marketing Plan.

14. Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα αποστολής ανεπιθύμητων e-mail σε άλλους πελάτες – μέλη. Ο πελάτης οφείλει να σταματήσει την πρακτική αυτή εντός 24 ωρών από την στιγμή που λάβει έγγραφη ειδοποίηση στον λογαριασμό e-mail που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Μη τήρηση του όρου αυτού συνιστά σοβαρό λόγο καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού και διαγραφής του κωδικού μέλους του πελάτη.

15. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της παρούσης συμφωνίας ο πελάτης παραιτείται από κάθε δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, κερδών, προμηθειών ή προνομίων. Ο πελάτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία όποτε το επιθυμεί και ανεξαρτήτου αιτίας με γραπτή ειδοποίηση και αποστολή στο email: info@mycityclub.net.

16. Το παρόν συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και θα διέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή εναντίον οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που σχετίζεται ή προκύπτει από τους όρους της παρούσας συμφωνίας οφείλει να το πράξει εντός 40 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποτιθέμενης πράξης που προκάλεσε την προσφυγή. Η μη προσφυγή εντός της προθεσμίας αυτής σταματά αυτομάτως κάθε αξίωση του πελάτη.

επιστροφή